Vedtægter for Rude Beboerforening

Vedtægter for Beboerforeningen for Rude og Omegn.

§ 1

Foreningens navn og adresse:

Beboerforeningen for Rude og Omegn

4243 Rude

§ 2

Foreningens formål..

Beboerforeningens formål er at varetage lokalsamfundets interesse, at fremme dets udvikling og at

søge medindflydelse i anliggender som vedrører lokalsamfundet. Lokalrådet (bestyrelsen) skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er rådets (bestyrelsens) opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet. Samtidig skal rådet (bestyrelsen) fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, Slagelse Kommune og andre relevante instanser.

§ 3

Medlemskab.

Som medlemmer kan optages privatpersoner og foreninger inden for lokalområdet. Medlemskab giver stemmeret ved generalforsamling.

§ 4

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i Skælskør Avis, ved opslag/omdeling eller ved at være tilmeldt e-mail liste.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 1. februar

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

Hvert medlem har en stemme.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 5

Bestyrelse.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6

Økonomi.

Foreningens udgifter søges dækket på frivillig basis samt tilskud fra kommune og fonde.

§ 7

Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 8

Regnskab.

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det årlige overskud, der måtte fremkomme kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jvf. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsam- lingsvalgte revisor(er).

Årsregnskabet underskrives af revisor(er) og bestyrelsen.

§ 9

Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. –  fastsat til kr. 100 for enlige og kr. 150 for par/familier.

§ 10

Opløsning.

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, man kan overføres til en anden forening, der varetager samme eller lignende formål, eller anvendes til almennyttige formål i lokalområdet.

§ 11

Ikrafttræden.

Foreningens vedtægter er vedtaget på det konstituerende møde/generalforsamling den 16. januar 2007

De træder i kraft den 16. januar 2007

Dirigent:

Sign. Jens Iversen

Advokat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *