Generalforsamling 2010

Rude Beboerforening

Referat – generalforsamlingen 2010.

Generalforsamling Afholdt – tirsdag d. 9. marts 2010.

Kl. 18.30 på Kirkeskovsskolen

I forlængelse af Vandværkets generalforsamling

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for 2009

4. Budget for 2010

5. Indkomne forslag

6. På valg

Merete Pedersen – modtager genvalg

Jørgen Frederiksen – modtager genvalg

Suppleant til bestyrelsen

Geert Toftegård – modtager genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Sørensen – modtager genvalg

Niels Jessen – modtager genvalg

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen var Rude Beboerforening sammen med Rude Vandværk

vært ved et meget lækkert Italiens inspireret pølsebord med øl / vin og vand.

Først afholdte vi generalforsamling i Rude Vandværk, og herefter gik vi i gang med generalforsamlingen for Rude Beboerforening. 46 personer deltog i generalforsamlingerne.

1. Valg af dirigent.

Jens Iversen blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for året 2009.

Formanden aflagde denne beretning.

Året 2009 har været et meget spændende år for Rude Beboerforening.

Vi har afholdt følgende arrangementer:

Februar Fastelavnsfest med tøndeslagning

for både store og små

Rigtig mange var flot udklædte

Marts Generalforsamling sammen med vandværket

Marts Foredrag v/Carsten Islington

April Cykelholdet starter op igen efter vinter

Det har været rigtig hyggeligt og vi har været

mange spændende steder, selv Grevindens grav

I Basnæs skov nåede vi at også at se.

Maj Byvandring – hvor Kirsten Jensen og Gunner Nielsen

fortalte om husene og de tidligere beboere

Juni Sommerfest – Country inspireret

med linedance, fællespisning og musik v/Alf-Sheriffen

August Vikingebådsejlads på Roskilde Fjord

16 personer – lige til 1 båd drog til Roskilde og havde

en meget spændende aften

September Svampeturen blev desværre aflyst da det var alt

for tørt i efteråret og derfor var der næsten ingen svampe

Oktober Halloween – hvor vi udhulede græskar og der blev

serveret røde pølser

November Foredrag og fællesspisning(skipperlabskovs) på Kirkeskovskolen hvor Benny Ottesen fortalte og viste billeder om

hvordan man bygger en cement båd og herefter

tager hele familien med jorden rundt.

December Julearrangement med gløgg og æbleskiver– hvor det var muligt at gå en tur i skoven – og købe gran og juletræer hos Egon

Alle arrangementerne med en utrolig flot tilslutning.

Hvad skal der så ske her i 2010.

Vores ønske er, at arrangere ligeså mange spændende ting som i 2008 + 2009.

Det første halvår er allerede planlagt og aktivitetskalenderen er udsendt til jer alle.

Februar Fastelavnfest har vi afholdt med næste 60 deltagere – flot

Marts Denne generalforsamling

Marts – Tirsdag d. 23. – Borgermøde her på Kirkeskovskolen Tema – Det grønne område – Alle i Rude by inviteres

Maj Det grønne område – Vi skal i fællesskab skabe en oase

her i vores hyggelige lille by

Juni Sommerfest – den 19. eller den 26.

Afholdes på det grønne område eller på Tjenergården.

Det grønne område.

Som I alle ved, har vi lavet en aftale med Slagelse Kommune om de 2 grunde på Holsteinborgvej overfor Brian, om at vi må benytte disse 2 grunde mod at vi slår græsset

helt op til Næstvedlandevej.

Her skal vi opstille vores ønskede trivselstelt og i fællesskab skabe en oase for hele byen.

Det kommer til at involvere alle, så derfor vil vi afholde borgermødet den 23. marts.

Her skal vi finde ud af, hvad er vores ønsker og drømme til dette område.

Vi skal meget gerne have nedsat nogle arbejdsgrupper til alt det praktiske.

Det bliver rigtig spændende.

Til sidst en meget stor tak til

  • Jer alle, for den flotte opbakning ved alle arrangementerne i 2009
  • Til Lisbet & Bent Lakjær – for at vi må låne det hygge lokale
  • Til Dorthe & Jens Iversen – for at vi må afholde vores sommerfest på Tjenergården
  • Til vores arbejdsgruppe som vi har trukket på ved de store arrangementer
  • Til alle Jer som har givet en hånd med igennem året
  • Og ikke mindst, en stor tak til bestyrelsen, for et rigtigt godt samarbejde.

3. Regnskab for 2009.

Merete Pedersen gennemgik regnskabet.

Regnskabet i hovedtal:

Indtægter:

Kontingent kr. 9.150,00

Tilskud Slagelse Kommune kr. 69.200,00

Deltagerbetaling div. arrangementer kr. 12.080,00

Tilskud generalforsamling Rude Vandværk kr. 1.500,00

Renteindtægter kr. 38,26

Indtægter i alt kr. 91.968,26

Udgifter:

Fejl indsat 2008 kr. 180,01

Vin Gunner Kok svampetur 2008 kr. 375,00

Udgifter Fastelavn kr. 1.945,16

Udgifter Generalforsamling kr. 2.607,76

Udgifter Carsten Islington kr. 11.230,85

Udgifter Sommerfest kr. 6.356,70

Udgifter Haloween kr. 1.918,50

Udgift Sejltur Roskilde Fjord kr. 3.000,00

Udgifter foredrag og fællesspisning kr. 1.632,50

Udgifter Julearrangement kr. 745,64

Kontorartikler kr. 271,15

Diverse kr. 328,00

Udgifter i alt kr. 30.591,27

Overskud kr. 61.376,99

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2008 kr. 6.460,20

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2009 kr. 67.837,19

Det store overskud skyldes, at Rude Beboerforening i 2009 har modtaget kr. 50.000 fra

Slagelse Kommune til opførelse af et Trivselstelt.

Regnskabet revideret den 4. marts 2010 af revisor Jørgen Sørensen, uden bemærkninger.

Mødelederen konstaterede, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab.

4. Budget for 2010.

Merete Pedersen gennemgik budgettet.

Indtægter:

Kontingent kr. 10.000,00

Tilskud Slagelse Kommune kr. 12.000,00

Deltagerbetaling kr. 12.000,00

Tilskud Rude Vandværk kr. 1.500,00

Indtægter i alt kr. 35.500,00

Udgifter:

Diverse arrangementer kr. 17.000,00

Udgifter i alt kr. 17.000,00

Overskud kr. 18.500,00

Herudover har Rude Beboerforening modtaget tilsagn om kr. 5.000,00 fra Holsteinborg Fondene, til etablering af en petanquebane.

Vi vil modtage dette beløb, når projektet sættes i gang.

5. Indkomne forslag.

Ingen.

6. På valg:

– Merete Pedersen – Jørgen Frederiksen

Suppleant til bestyrelsen

– Geert Toftegård

Alle blev genvalgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

– Jørgen Sørensen – Niels Jessen

Begge blev genvalgt.

8. Eventuelt.

Hjertestarter Gunner Nielsen orienterede om, at Rude Beboerforening har ansøgt

Tryg-fonden om en hjertestarter, men vi har desværre fået afslag.

Idrætsforeningen vil derimod modtage en hjertestarter til opsætning i

Kirkeskovhallen. Der vil blive arrangeret kursus i brug af denne hjertestarter, og Idrætsforeningen har sendt en invitation til Rude Beboerforening så interesserede fra Rude by kan deltage.

Er du interesseret i dette kursus, kontakt venligst Gunner Nielsen.

Rigtig mange tilkendegav deres ønske om, at Rude By får en hjertestarter. Generalforsamlingen bemyndigede derfor bestyrelsen i Rude Beboerforening til at arbejde videre med dette, så vi selv kan indkøbe en hjertestarter. Prisen er ca. kr. 13.000.

Telemast Den elendige mobildækning her i Rude By, har vi drøftet mange gange, og henvendelser til diverse teleselskaber har desværre ikke givet resultat.

Den tidligere omtalte telemast her i Rude By bliver ikke opstillet, men

der vil i nær fremtid blive opstillet en ny mast i Lundby, forhåbentligt med så stor kapacitet, at den vil give fuld dækning her i Rude By.

Godt naboskab Her i Rude by har vi mange dejlige huse med stråtag.

Mange tilkendegav deres glæde over, at Rude Beboerforening hvert år

lige før nytår udsender en opfordring til alle, om at være meget forsigtige

når der affyres nytårsraketter.

Desværre er der mange der ikke udviser dette hensyn – manglende omtanke / respekt – så derfor opfordres til, at vi i fællesskab hjælper hinanden, så alle kan være trygge her i Rude By.

Godt naboskab – vis hensyn og forståelse for din nabo.

Merete vil undersøge, hvordan Bisserup har grebet denne sag an.

Generalforsamlingen afsluttes,

og de fremmødte indtog herefter det meget flotte og lækre italiensk inspireret pølsebord.

Rude Beboerforening

p.b.v.

Jørgen Frederiksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *